תקנון

סטודנטים שהשלימו את הליך הרישום, לרבות תשלום המקדמה, הם סטודנטים רשומים ללימודים בשלוחת ISRAEL-UIBE, האוניברסיטה הסינית הבינלאומית בישראל, ומקומם מובטח בשנה"ל תשפ"ג 2022-23. עם זאת במקרה של נסיבות אישיות מיוחדות המונעות מן הסטודנט/ית לקיים את התחייבותה/ו ולהתחיל את לימודיו בשנת הלימודים תשפ"ג 2022-23 לאחר תשלום המקדמה, אפשר יהיה לבטל את ההרשמה ללימודים. ביטול ההרשמה ללימודים ייעשה אך ורק באמצעות הודעה בכתב למזכירות האוניברסיטה וזאת בהתאם לנוהל הודעה על ביטול הרשמה ללימודים או הפסקת לימודים.  החיוב הכספי ייקבע על פי מועד ההודעה על הפסקת הלימודים (להלן: מועדי הודעה על ביטול הרשמה ללימודים או הפסקת לימודים).

סטודנטים המועמדים ללימודים באוניברסיטה, שזכאותם למלגת לימודים מטעם האוניברסיטה או בשיתוף עם גורם אחר נמצאת בבדיקה של ועדת המלגות, יהיו זכאים לדחות את מועד ההודעה בכתב על הפסקת לימודים עד לשבעה ימים מיום קבלת ההודעה על זכאות למלגה מטעם ועדת המלגות (רק אם התשובה לזכאות במלגה תינתן לאחר המועד האחרון להודעה על ביטול ההרשמה ללימודים וקבלת החזר מלא של תשלום המקדמה).

סטודנט/ית שהגיש/ה מועמדות למלגה שאינה מוענקת על ידי האוניברסיטה, או בשיתוף עם האוניברסיטה או בהמתנה למלגת הצטיינות, לא י/תקבל דחיה של מועד ההודעה בכתב על הפסקת הלימודים. על הסטודנט/ית להודיע למזכירות האוניברסיטה בכתב על ביטול לימודים בהתאם לתקנון הפסקת הלימודים, ללא קשר למועד קבלת התשובה למלגה.

 

 

נוהל הודעה על ביטול הרשמה ללימודים או הפסקת לימודים

 

סטודנט/ית ששילם/ה מקדמה לשנת הלימודים תשפ"ג והחליט/ה לבטל או להפסיק את לימודי/הו, חייב/ת להודיע על כך באמצעות מכתב בקשה לביטול הרשמה ללימודים או הפסקת לימודים. את הבקשה יש להעביר למזכירות האוניברסיטה באמצעות מכתב, פקס או דוא"ל.

על סטודנט/ית המבקש/ת לבטל הרשמה ללימודים או על הפסקת לימודים לוודא קבלת הודעתו. הודעה טלפונית לא תיחשב כהודעה על ביטול הרשמה ללימודים או הפסקת לימודים ורק הודעה בכתב שנתקבלה בפועל במזכירות האוניברסיטה תיחשב לעניין זה.

סטודנט/ית המפסיק/ה את לימודיה/ו, או לא התחיל/ה אותם לאחר שהתקבל/ה ושילם/ה את המקדמה, י/תחויב בתשלום בהתאם לתקנון הפסקת לימודים.

 

 

טבלת הפסקת לימודים (מסיבות אישיות)

 

תאריכי הודעה על ביטול הרשמה ללימודים או על הפסקת לימודים וגובה דמי המקדמה שיוחזר:

עד  21 ימים עסקים, ממועד התשלום ולא יאוחר מתאריך י' אב תשפ"ב 28/7/2022    יבוצע החזר מלא של דמי המקדמה

בין י"א אב תשפ"ב עד י"ד אלול תשפ"ב 29/7/2022-31/8/2022

    יבוצע החזר של 50% מסך דמי המקדמה

ט"ו אלול תשפ"ב – 1/9/2022 ואילך

    לא יתאפשר החזר של דמי המקדמה

 

*הודעה על ביטול או הפסקת לימודים בכל מועד שהוא מבטלת את הזכאות למלגה או הנחה שבה זוכה חשבונה/ו של הסטודנט/ית באותה שנה.

 

לוח שנת לימודים תשפ"ב 2022-2021

סמסטר א' 

יום תחילת לימודים: יום ראשון כ"ח תשרי תשפ"ג, 23/10/2022 

יום סיום לימודים: יום שישי כ"ז טבת תשפ"ג, 20/1/2023

סמסטר ב'

יום תחילת לימודים: יום ראשון ה' אדר תשפ"ג, 26/2/2023

יום סיום לימודים: יום שישי כ"ז סיוון תשפ"ג, 16/6/2023

סמסטר קיץ בסין

יום תחילת לימודים: יום שני י"ג אב תשפ"ג, 31/7/2023

יום סיום לימודים: יום שישי ח' אלול תשפ"ג, 25/8/2023

 

לוח חגים וחופשות

חנוכה: כ"ז-כ"ח כסלו תשפ"ג 21-22/12/2022 – הלימודים יסתיימו בכל יום לא יאוחר משעה 18:00.

חופשת סמסטר ותקופת מבחנים: כ"ט טבת עד ד' אדר תשפ"ג,  25/2/2023 – 22/01/2023.

פורים: י"ג עד ט"ו אדר תשפ"ג, 6-8/3/2023 – לא יתקיימו לימודים.

פסח: י' עד כ"ד ניסן תשפ"ג, 1-15/4/2023 – לא יתקיימו לימודים.

יום הזיכרון ויום העצמאות: ד' עד ה' אייר תשפ"ג, 25-26/4/2023 – לא יתקיימו לימודים.

שבועות: ה' עד ו' סיוון 25-26/5/2023 – לא יתקיימו לימודים.

חופשת סמסטר ותקופת מבחנים: כ"ח סיוון עד י"א אב תשפ"ג, 17/6/2023-29/7/2023

חופשת קיץ: ט' אלול תשפ"ג עד כ"ט תשרי תשפ"ד, 26/8/2023-14/10/2023.

*מועד תחילת שנת הלימודים תשפ"ד 2023-2024: יום ראשון ל' תשרי תשפ"ד, 15/10/2023

הלו נרדמתם?

ההרשמה תיכף מסתיימת

077-8050196 דילוג לתוכן